Ασφάλεια Κινητών

ΓΕΝΙΚΟΙ & ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ & TABLETS - 01.01.2018
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όλες οι καλύψεις ισχύουν όλο το 24ωρο, παγκοσµίως.
Για την ισχύ της κάλυψης απαιτείται η συµπλήρωση και υπογραφή του παρόντος Πιστοποιητικού Ασφάλισης.
 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
∆ικαιούστε συµµετοχής στην ασφάλιση εάν :
•Είστε άνω των 18 ετών
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Σκοπός του Ασφαλιστηρίου είναι να ασφαλίσει το κινητό τηλέφωνο / tablet σας από τους παρακάτω ασφαλισµένους κινδύνους:

•Πυρκαγιά και κεραυνός.
•Κλοπή εκ διαρρήξεως.
•Τυχαία θραύση κρυστάλλων (τυχαία θραύση οθόνης ή/και κρυστάλλου κινητού ή tablet).
•Νερά, καλύπτεται η ασφαλιζόµενη συσκευή για ζηµιά από τυχαία επαφή µε νερό ή άλλο υγρό στοιχείο.
 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
Κάληψη: Η κατά περίπτωση παρεχόµενη ασφάλιση σύµφωνα µε τους όρους και προϋποθέσεις του Ασφαλιστηρίου Περιουσίας.
Ασφάλισμα: Το ποσό που η Εταιρία καταβάλλει σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου
Δικαιούχος: ∆ικαιούχος της ασφαλιστικής αποζηµίωσης ορίζεται ο κάθε ασφαλισµένος (καταναλωτής / αγοραστής) που υπογράφει το παρόν Πιστοποιητικό Ασφάλισης.
 

∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ
 

Κλοπή εκ διαρρήξεως
Ο κίνδυνος της Κλοπής µε ∆ιάρρηξη παρέχεται µε την προϋπόθεση υποβολής στη GENERALI επίσηµων νόµιµων εγγράφων από τις κατά τόπους Αρµόδιες Αρχές (π.χ. Αστυνοµία). Σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλισµένου κινδύνου στο εξωτερικό, τα προσκοµιζόµενα έγγραφα από το εξωτερικό υποβάλλονται σε νόµιµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα.

Κλοπή: θεωρείται η µετά από διάρρηξη ή αναρρίχηση βίαιη είσοδος σε κλειστό και στεγασµένο χώρο ή η απόπειρα βίαιης εισόδου µε διάρρηξη ή αναρρίχηση µε σκοπό την κλοπή -αφαίρεση ή καταστροφή ασφαλισµένων αντικειµένων ή πρόκληση ζηµιών, µε την προϋπόθεση να υπάρχουν εµφανή σηµάδια παραβίασης στα σηµεία εισόδου ή εξόδου.
Εξαιρούνται και δεν καλύπτονται οι ζηµιές που θα προκαλέσει ο κλέπτης στον παραβιασµένο χώρο.

Νερά: καλύπτεται η ασφαλιζόµενη συσκευή για ζηµιά από τυχαία επαφή µε νερό ή άλλο υγρό στοιχείο. Εξαιρούνται ζηµιές από εφίδρωση, ιδρώτα, ατµό. ∆ιευκρινίζεται επίσης ότι η απώλεια του κινητού ή tablet και η µη ανεύρεση του εντός θάλασσας, λίµνης, ποταµού δεν καλύπτεται. Καλύπτεται το κόστος επισκευής µε βάση τα νόµιµα τιµολόγια και σε περίπτωση αποδεδειγµένης µη επισκευής, καλύπτεται η αντικατάσταση του ασφαλισµένου αντικειµένου µε ανώτατο όριο ευθύνης της GENERALI το ποσό της ασφαλισµένης του αξίας.

Τυχαία Θραύση Κρυστάλλων (Τυχαία Θραύση Οθόνης): Τυχαία Θραύση Κρυστάλλων καλύπτει την "Τυχαία Θραύση οθόνης ή/και κρυστάλλου κινητού ή tablet". Σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλισµένου κινδύνου και ζηµίας, καλύπτεται το κόστος επισκευής µε βάση τα νόµιµα τιµολόγια και σε περίπτωση αποδεδειγµένης µη επισκευής, καλύπτεται η αντικατάσταση του ασφαλισµένου αντικειµένου µε ανώτατο όριο ευθύνης της GENERALI το ποσό της ασφαλισµένης του αξίας.
 

ΕΝΑΡΞΗ, ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
Η ασφαλιστική σας κάλυψη έχει ισχύ από την ηµεροµηνία έκδοσης του παρόντος πιστοποιητικού και για 12 µήνες µε την προϋπόθεση ότι το αντικείµενο είναι καινούργιο ή αγορασµένο έως 1 µήνα πριν από την ένταξή σας στο Πρόγραµµα Ασφάλισης. Μετά την λήξη της 12µηνης ασφάλισης δεν υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης της ασφαλιστικής κάλυψης για 2ο χρόνο.
 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΟ ΖΗΜΙΟΓΟΝΟ ΓΕΓΟΝΟΣ
Η ασφάλιση ισχύει για ένα ζηµιογόνο γεγονός. ∆ίνεται η δυνατότητα επέκτασης της ασφάλισης για την κάλυψη δεύτερου ζηµιογόνου γεγονότος, µε απαραίτητη προϋπόθεση την καταβολή επασφαλίστρου. Η επέκταση ισχύει για το υπολειπόµενο διάστηµα, από την ηµεροµηνία πληρωµής του επασφαλίστρου έως την λήξη της 12µηνης περιόδου ασφάλισης. Σηµειώνεται ότι δεν υπάρχει δυνατότητα κάλυψης περισσότερων ζηµιογόνων γεγονότων πέραν των δύο συνολικά για όλη τη διάρκεια της αρχικής ασφάλισης. ∆ιευκρινίζεται ότι µετά την αποζηµίωση του πρώτου γεγονότος η δυνατότητα κάλυψης δεύτερου ζηµιογόνου γεγονότος παρέχεται σύµφωνα µε τα ανωτέρω, υπό την προϋπόθεση ότι η επέκταση της κάλυψης θα αγοραστεί εντός 14 ηµερών από την ηµεροµηνία καταβολής αποζηµίωσης.
 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Το Ανώτατο Ποσό Ασφάλισης ανέρχεται σε € 1.500,00 ανά ασφαλισµένο αντικείµενο.
 

ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
Κόστος επισκευής ή αντικατάστασης και σε περίπτωση απώλειας της συσκευής ή σε ολική ζηµιά, σύµφωνα µε την αξία αγοράς ως καινουργές (βάσει τιµολογίου / απόδειξης λιανικής πώλησης).
Η αποζημίωση θα υπολογίζεται στο 70% επί του συνολικού ύψους της ζημιάς / απαίτησης, και αντίστοιχα η απαλλαγή (ίδια συμμετοχή) 30% της ζημιάς αντίστοιχα.

Το καταβληθέν ασφάλιστρο για το εν λόγω προϊόν είναι ελάχιστα καταβλητέο και µη επιστρεπτέο.
 

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
Σε περίπτωση επέλευσης ζηµίας, η αποζηµίωση καταβάλλεται από την GENERALI στον ασφαλισµένο καταναλωτή / αγοραστή, µε τις εξής προϋποθέσεις:
Υποβολή σχετικής ∆ήλωσης Ζηµιάς στη GENERALI µέσα σε διάστηµα 7 ηµερών από την ηµεροµηνία της ζηµίας: Αντίγραφο Τιµολογίου / Απόδειξης αγοράς
Πρωτότυπο Τιµολόγιο επισκευής / αντικατάστασης για περιπτώσεις Θραύσης Οθόνης Κρυστάλλων ή ζηµιά από Νερά
Το παρόν Πιστοποιητικό Ασφάλισης
Αντίγραφου δελτίου συµβάντος από τις Αρµόδιες Αρχές (Αστυνοµία, Πυροσβεστική Υπηρεσία κλπ.). Η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει σε περίπτωση ενεργοποίησης της κάλυψης Τυχαία Θραύση Κρυστάλλων (Τυχαία Θραύση Οθόνης) ή Νερών.
 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
Έχετε δικαίωµα εναντίωσης στην ένταξη στη ασφάλιση µε επιστολή που πρέπει να αποστείλετε αποκλειστικά και µόνο στα κεντρικά γραφεία της GENERALI στην Αθήνα µέσα σε διάστηµα ενός µήνα από την παραλαβή του παρόντος Πιστοποιητικού Ασφάλισης. ∆ικαίωµα υπαναχώρησης έχετε εντός των πρώτων 14 ηµερών από την παράδοση του Πιστοποιητικού Ασφάλισης µε επιστολή σας στα κεντρικά γραφεία της GENERALI στην Αθήνα
 

ΑΡΜΟ∆ΙΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Για την επίλυση κάθε διαφοράς που θα προκύψει από την ερµηνεία και εκτέλεση του Ασφαλιστηρίου Περιουσίας ορίζονται ως αποκλειστικά αρµόδια τα ∆ικαστήρια της Αθήνας που εφαρµόζουν το Ελληνικό ∆ίκαιο.
 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
∆ηλώνεται και συµφωνείται ότι το καταβληθέν ασφάλιστρο για το εν λόγω προϊόν είναι ελάχιστα καταβλητέο και µη επιστρεπτέο.
 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ
Η GENERALI διατηρεί το δικαίωµα να τηρεί και να επεξεργάζεται στοιχεία που σας αφορούν τα οποία γνωστοποιήσατε σε αυτήν ή τα έλαβε ή θα τα λάβει µε άλλον νόµιµο τρόπο από τρίτα πρόσωπα.
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά µε τους όρους του παρόντος Πιστοποιητικού παρακαλούµε όπως επικοινωνήσετε µε την εταιρία ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΚΕ – Μεσίτες Ασφαλίσεων & Αντασφαλίσεων: Αµερικής 20, 106 71 Αθήνα, τηλ.: 210 3602226-9 και email: info@xirogiannopoulos.gr
 

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ – ∆ΙΕΚΠΑΙΡΕΩΣΗ ΖΗΜΙΑΣ
H αναγγελία ζηµιάς και η αποστολή των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων γίνεται απευθείας στην GENERALI:
Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών:, τηλ.: 210 8096100 και email: info@generali.gr

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ